Doa Sesudah Shalat Wajib Dilengkapi Arab Latin dan Artinya

Posted on

Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Sobat ngaji, hari ini kita akan mengulas mengenai doa sesudah shalat wajib dilengkapi arab latin dan artinya. Sebelumnya, saya mau menyapa dulu. Bagaimana kabar sobat ngaji semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia hatinya. Itulah nikmat yang luar biasa besar dan sepatutnya kita selalu mensyukurinya. Kesempatan yang baik ini kita akan manfaatkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Hadirnya ilmu yang bermanfaat tersebut akan menjadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat pula. Setidaknya bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang paling dekat dengan kita.

Kebaikan dari ilmu agama sangatlah luar biasa besarnya. Ia tidak hanya dirasakan saat kita hidup di dunia ini saja. Akan tetapi dari dunia sampai akhirat kelak kita akan menikmati manfaat dari ilmu yang dipraktekkan atau diamalkan tersebut. Setiap praktek ibadah ada ilmunya. Dari ilmu tersebut kita bisa tahu tata cara ibadah. Baik itu berupa gerakan dan juga bacaannya. Ibadah yang sangat sering kita kerjakan salah satunya yakni melaksanakan ibadah shalat wajib lima waktu. Begitu seringnya kita mengerjakan shalat maka perlu sekali kita lakukan dengan sebaik-baiknya.

Kali ini kita tidak membahas mengenai bacaan dan gerakan shalat. Namun, kita akan mempelajari doa sesudah shalat wajib dilengkapi latin dan artinya. Mengapa ini perlu diangkat dalam pembahasan? Kita tiap hari mengerjakan shalat wajib lima kali. Di waktu setelah menjalankan shalat tersebut, tepatnya kita baru selesai dari mengucapkan salam, ternyata sesudah shalat merupakan waktu yang sangat bagus untuk berdoa. Saat itu termasuk bagian dari waktu yang doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut hanya ada lima kali dalam dua puluh empat jam. Maka sangatlah rugi kalau kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik. Terdapat beberapa bacaan doa setelah shalat yang bisa kita amalkan. Di dalam rangkaian bacaan tersebut juga ada bacaan dzikir dan ayat-ayat Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak secara langsung berikut ini.

doa sesudah shalat wajib


Pertama, kita membaca istighfar sebanyak tiga kali. Diantara bacaan istighfar tersebut yakni:

istighfar

Latinnya:
ASTAGHFIRULLAAHAL AZHIIM.
yang artinya :
Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung.

Kedua, dilanjutkan membaca doa berikut.

doa mohon keselamatan

Latinnya:
ALLAHUMMA ANTAS SALAAM WA MINKAS SALAAM TABAARAKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAM.
Artinya :
Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

Ketiga, setelah itu kita kemudian membaca ayat kursi, Surat Al-Falaq, Surat An-Nas, dan Surat Al-Ikhlas. Sebelumnya jangan lupa sobat ngaji untuk membaca ta’awudz terlebih dahulu.

taawudz

Latinnya:
A’UUDZU BILLAAHI MINASY SYAYTHAA NIR RAJIIM.
yang artinya :
aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.

Bacaan ayat kursi atau Surat Al-Baqarah ayat 255.

ayat kursi

Latinnya:
ALLAAHULAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM, LAA TAKHUDZUHUU SINATUW WALAA NAUM, LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WAMAAFIL ARDH. MANGDZAL LADZII YASYFA’U INDAHUU ILLAA BI IDZNIH, YA’LAMU MAA BAINA AYDIIHIM WAMAA KHALFAHUM, WALAA YUHIITHUUNA BISYAI’IM MIN ILMIHII ILLAA BIMAA SYAA, WASI’A KURSIYYUHUS SAMAAWAATI WAL ARDHA WALAA YA UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYUL AZHIIM.
Artinya:
Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.

Surat Al-Falaq:

surat al-falaq

Latinnya :

 1. QUL A’UUDZU BI RABBIL FALAQ.
 2. MIN SYARRI MAA KHALAQ.
 3. WA MIN SYARRI GHAASIQIN IDZAA WAQAB.
 4. WA MIN SYARRINNAFFAA TSAATI FIIL ’UQAD.
 5. WA MIN SYARRI HAASIDIN IDZAA HASAD.

Artinya:

 1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh,
 2. dari kejahatan makhluk-Nya,
 3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
 4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
 5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.”

Surat An-Nas:

surat an-naas

Latinnya :

 1. QUL A’UUDZU BIRABBIN NAAS.
 2. MAALIKIN NAAS.
 3. ILAAHIN NAAS.
 4. MIN SYARRIL WAS WAASIL KHANNAAS.
 5. ALLADZII YUWAS WISU FII SHUDUURIN NAASI.
 6. MINAL JINNATI WAN NAAS.

Artinya:

 1. Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia,
 2. Raja manusia,
 3. sembahan manusia,
 4. dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi,
 5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 6. dari (golongan) jin dan manusia.”

Surat Al-Ikhlas:

surat al-ikhlas

Latinnya :

 1. QUL HUWA ALLAAHU AHAD.
 2. ALLAAHUSH-SHAMAD.
 3. LAM YALID WALAM YUULAD.
 4. WA LAM YAKULLAHU KUFUWAN AHAD.

Artinya :

 1. Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa.
 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
 4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”

Keempat, kita membaca dzikir berikut ini.

dzikir sesudah shalat

Latinnya:
LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH. LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI IN QADIIR. LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH. LAA ILAAHA ILLALLAH. WA LAA NA’BUDU ILLA IYYAH. LAHUN NI’MAH. WA LAHUL FADHLU WA LAHUTS TSANAAUL HASAN. LAA ILAAHA ILLALLAH MUKHLISHIINA LAHUD DIINA WA LAW KARIHAL KAAFIRUUN.
Artinya :
Tiada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Tuhan kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sama benci.

Kemudian membaca tasbih, tahmid, dan takbir yang masing-masing berjumlah tiga puluh tiga kali.

tasbih

Latinnya:
SUBHANALLAH 33 x
Artinya :
Maha suci Allah

tahmid

Latinnya:
ALHAMDULILLAH 33 x
Artinya :
Segala puji bagi Allah

takbir

Latinnya:
ALLAHU AKBAR 33 x
Artinya :
Allah Maha Besar

Dilanjutkan dengan bacaan dzikir:

dzikir

Latinnya:
LAA ILAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIKA LAH. LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA ‘ALAA KULLI SYAI IN QADIIR.
Artinya:
Tiada Tuhan kecuali Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kelima, sesudah itu kita membaca pujian kepada Allah subhanahu wa ta’ala.

pujian kepada Allah

Latinnya :
BISMILLAA HIRRAHMAA NIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL’AALAMIIN. HAMDAN YUWAA FII NI’AMAHU WA YUKAAFI U MAZIIDAH. YAA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YANBAGHII LI JALAALI WAJHIKA WA ‘AZHIIMI SULTHAANIK.
Artinya:
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatNya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.

Keenam, kita membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam.

shalawat

Latinnya :
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA ‘AALI MUHAMMAD.
Artinya:
Ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad .

Ketujuh, membaca berbagai doa. Mengenai lafadz doa sesudah shalat dilengkapi arab latin dan artinya yang akan dibaca. Ada banyak sekali doa-doa yang bisa dipilih. Bahkan, kita pun diperbolehkan membaca doa secara bebas dengan bahasa kita sendiri. Apa yang kita mohonkan dalam doa tersebut sesuai dengan keinginan. Berikut ini ada beberapa contoh doa yang bisa kita baca.

doa

Latinnya:
ALLAAHUMMA LAA MAANI’A LIMA A’THAITA, WA LAA MU’THIYA LIMA MANA’TA, WA LAA YANFA’U DZAL JADDI MINKAL JADDU.
Artinya:
Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi terhadap apa yang Engkau beri, tidak ada yang dapat memberi terhadap orang yang Engkau halangi, dan tanpa izin-Mu pemilik manfaat tidak dapat memberikan manfaat.

Kemudian doa memohon ketaqwaan

doa mohon taqwa

Latinnya:
ALLAAHUMMA INNII AS-ALUKAL HUDAA WAT TUQAA WAL ‘AFAAFA WAL GHINAA.
Artinya:
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, keterjagaan, dan kekayaan.

Doa agar hati cenderung kepada ketaatan

doa agar hati cenderung ke taat

Latinnya:
ALLAHUMMA MUSHARRIFAL QULUUBI SHARRIF QULUUBANAA ‘ALA THA’ATIKA
Artinya:
Ya Allah, Dzat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu.

Doa agar dimudahkan bersyukur

doa agar mudah bersyukur

Latinnya:
ALLAHUMMA A’INNII ‘ALA DZIKRIKA WA SYUKRIKA WA HUSNI ‘IBAADATIKA.
Artinya :
Ya Allah, tolonglah kami untuk menjadi hamba yang selalu ingat kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.

Doa kepada orang tua

doa untuk orang tua

Latinnya :
ALLAAHUMMAGHFIRLII WALI WAALIDAYYA WARHAM HUMMA KAMAA RABBAYAANII SHAGHIIRAA.
Artinya:
” Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil “.

Doa mohon kebahagiaan dan keselamatan

doa mohon kebahagiaan

Latinnya:
RABBANAA AATINAA FIDDUN YAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WAQINAA ‘ADZAA BAN NAAR.
Artinya :
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.

Kedelapan, sebelum kita akhiri membaca doa. Kita membaca dulu penutupnya.

bacaan penutup doa

Latinnya:
SUBHAANA RABBIKA RABBIL IZZATI AMMAA YASHIFUUN. WA SALAAMUN ‘ALAL MURSALIIN. WAL HAMDULILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.
Artinya :
Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam.

Demikianlah lafadz doa setelah shalat wajib dan juga rangkaian bacaan lainnya. Menjadi sebuah hal yang amat penting untuk kita mengetahui lalu memahami bacaan di atas. Tentu saja, semua ini untuk bisa diamalkan dengan baik. Waktu-waktu kita sesudah selesai dari melaksanakan kewajiban shalat wajib lima waktu kita isi dengan berdoa. Sebuah kesempatan yang bagus untuk berdoa sudah selayaknya tidak dilewatkan begitu saja. Semoga apa yang kami tulis ini menambah manfaat bagi sobat ngaji semuanya. Wassalaamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.